Privacy Policy

Stichting Viadicte hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Viadicte houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Uw persoonsgegevens niet worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Stichting Viadicte is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Leads: verwerking van persoonsgegevens

Doelstelling

Het in contact brengen van de persoon met zakelijke relatie.

Grondslag

Toestemming.
Mondelinge toestemming

Welke
persoonsgegevens

Naam, e-mailadres.

Bewaartermijn
gegevens

Uw gegevens worden na het doorgeven van de lead verwijderd.Prospects: verwerking van persoonsgegevens

Doelstelling

Verkenning mogelijkheden dienstverlening

Grondslag

Toestemming. Mondelinge toestemming van de prospect ten behoeve van verkenning van mogelijke dienstverlening.

Welke persoonsgegevens

Bij rechtspersonen: naam contactpersoon en zakelijke gegevens

Bij natuurlijke personen: naam, telefoonnummer, e-mailadres.

Bewaartermijn gegevens

1 jaar nadat is gebleken dat er geen klantrelatie tot stand gekomen is.Klant: verwerking van persoonsgegevens

Doelstelling

Dienstverlening.

Grondslag

Uitvoering van de overeenkomst.

Welke persoonsgegevens

Naam, adres, e-mail, telefoonnummer, rekeningnummer, tenaamsteling.

Bewaartermijn gegevens

5 jaar na beëindiging klantrelatie & 7 jaar voor financiële stukkenMedewerkers: verwerking van persoonsgegevens

Doelstelling

Uitvoering personeelsadministratie.

Grondslag

Uitvoering van de overeenkomst.

Welke persoonsgegevens

Contactgegevens (voorletters, straat, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres), identificatiegegevens (geboortenamen, voornaam, tussenvoegsel, achternaam, telefoonnummer privé, e-mail privé, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, kopie ID, BSN, salarisgegevens, IBAN, formulier loonheffingskorting, gegevens arbeidsrelatie en -contract, burgerlijke status, (contactgegevens partner, aanwezige correspondentie.

Bewaartermijn gegevens

5 jaar: alle niet-financiële stukken 7 jaar: alle financiële stukken.Leveranciers: verwerking van persoonsgegevens

Doelstelling

Levering van faciliteiten en/of diensten

Grondslag

Uitvoering van de overeenkomst

Welke persoonsgegevens

Naam en e-mail contactpersoon. 

Bewaartermijn gegevens

1 jaar na beëindiging van de zakelijke relatie.Verstrekking aan derden

Voor de verwerking van persoonsgegevens maakt Stichting Viadicte, indien noodzakelijk, ook gebruik van (derde) verwerkers. Hiervoor wordt dan een verwerkersovereenkomst opgesteld met daarin afspraken hoe persoonsgegevens volgens de AVG worden verwerkt en hoe de beveiliging van persoonsgegevens wordt gewaarborgd.

Stichting Viadicte geeft nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten, tenzij doorgifte wettelijk verplicht is. Stichting Viadicte maakt gebruik van derden voor:

 • het verzorgen van de financiële administratie;

 • het verzorgen van de personeelsadministratie.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die onze persoonsgegevens buiten de EER verwerken, tenzij dit plaatsvindt volgens hetzelfde beveiligingsniveau als vereist binnen de EER.

Minderjarigen

Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen.

Bewaartermijn

Stichting Viadicte bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Cookies

Om het gebruiksgemak van deze internetsite te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat uw webbrowser op de harde schijf van uw computer plaatst. Zodra u opnieuw inlogt, wordt uw computer herkend op basis van de cookie. Indien u niet wilt dat Stichting Viadicte een cookie op uw harde schijf laat installeren, kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en deze heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, kan dat mogelijk gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van deze internetsite.

Rechten omtrent uw gegevens

Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Viadicte en haar verwerkers of wilt u bezwaar maken, dan kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden. Een verzoek doen tot:

 • inzage van uw persoonsgegevens en hoe deze verwerkt worden door een kopie hiervan

 • te vragen;

 • rectificatie van onjuiste of onvolledige weergave van de persoonsgegevens;

 • gegevenswissing van persoonsgegevens (hierbij nemen wij wel de wettelijke bewaartermijnen in acht);

 • beperking van de verwerking indien deze onjuist of onvolledig plaats vindt;

 • gebruikmaking van het recht op overdraagbaarheid van de gegevens aan uzelf of een

 • andere partij;

 • gebruikmaking van het recht van bezwaar.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming, dan heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder

Meent u dat door Stichting Viadicte een inbreuk is gemaakt op uw privacyrechten, zoals bepaald in de AVG, dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Raadpleeg hiervoor de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Aanpassen van het privacystatement

Stichting Viadicte kan dit privacystatement aanpassen. Op de website staat altijd de meest actuele versie.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Stichting Viadicte
Nachtegaallaan 10-12
5611 CV EINDHOVEN
info@viadicte.nl